دبیرستان شایستگان نور

مجتمع آموزشی شایستگان نور متوسطه اول

دخترانه غیردولتی هوشمند

Category: رویدادهای مهم

برگزاری اردوهای دانش آموزی

توجه به پرورش دانش آموزان در کنار آموزش آنها ، امری مهم و حیاتی در برنامه های دبیرستان شایستگان نور می باشد. مسئولین دبیرستان با

ادامه »