دبیرستان شایستگان نور

مجتمع آموزشی شایستگان نور متوسطه اول

دخترانه غیردولتی هوشمند

چشم انداز

ما برآنیم در طی ده سال آینده در زمره ی یکی از موسسات آموزشی – فرهنگی معتبرشهر تهران مطابق با استانداردها و فناوری های نوین در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی قرار گیریم.

 

اهداف و خط مشی های آموزشی و پرورشی

1- برنامه محوری و توجه جدی به برنامه ریزی تحصیلی

2- تعمیق هویت اصیل ایرانی – اسلامی

3- ارتقا و بهبود استانداردهای آموزشی

4- توانمند سازی کادر آموزشی و اداری

5- نهادینه ساختن مشارکت ذی نفعان

6- توسعه راهبردهای یادگیری – یاددهی

7- ارتقای سطح علمی دانش آموزان

8- هوشمند سازی و ارتقای سیستم فناوری اطلاعات

9- بهبود فرآیند آموزشی – اجرایی

 

ماموریت

فعالیت مستمرکیفی و کمی بر اساس الگوها و فرآیند کار آمد آموزش و پرورش جهت تربیت دانش آموزان       با نشاط، با اعتماد به نفس و خلاق بر اساس آموزه های دینی و ایرانی برای ورود به عرصه های :

* اجتماعی – شهروندی

* علمی – دانشگاهی

* شغلی – حرفه ای

 

ارزشها و باورها در مدرسه 

ارزشها و باورها ی بنیادین – راهنمای عمل – در حرکتی پویا از حال به سوی تعالی سترک سازمانی شایستگان نور می باشد .این ارزشها به شرح زیر می باشند :

* تقویت هویت دینی و ملی

* توجه به کرامت انسانی

* تکریم دیگران و احترام به حقوق ذی نفعان ( دانش آموزان، اولیا،  مدرسان،کارکنان و شرکا، رقبا و ….)

* اعتقاد عمیق و عملی به عنصر دانایی

* پاسخگویی و مسئولیت پذیری 

* ترغیب و توسعه مشارکت ذی نفعان در اداره ی مطلوب امور

* کیفیت محور ی در ارائه خدمات

* تاکید بر نگرش سیستمی 

* تشویق نظم چند وجهی و نظارت مشفقانه